การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ  (Symposium)
โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับบุคคลออทิสติก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงาน การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ (Symposium)
โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
…………………………………………..

1. ความนำ
              ปีการศึกษา 2542 กระทรวงศึกษาธิการมีจุดเน้นให้คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน และในปีการศึกษา 2543 เน้นให้คนพิการทุกคนต้องได้เรียน โดยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 วรรค 2 กำหนดให้มีการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ โดยจัดให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษและให้มีการจัดการศึกษาให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และกำหนดให้ผู้พิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง นับได้ว่าเป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้รับการศึกษาทัดเทียมกับคนทั่วไปในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม สถานศึกษาจึงต้องจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ครอบคลุม โดยคำนึงถึงความสามารถที่แตกต่างของแต่ละบุคคล นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงสุดทางการศึกษามากขึ้นตามความต้องการจำเป็นที่ระบุในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก ในปีการศึกษา 2547 ขึ้น โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในปีการศึกษา 2547 ทั้งสิ้นจำนวน 114 โรงเรียน และในปีการศึกษา 2548 มีจำนวน 509 โรงเรียน รวมจำนวน โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจาก 19 จังหวัด ทั้งหมดจำนวน 623 โรงเรียน ดังนั้นเมื่อการ ดำเนินงานครบรอบปีการศึกษาแล้ว จึงจัดให้มีการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลการ ดำเนินงานจัดการเรียนร่วมเพื่อให้โรงเรียนที่ผลงานดีเด่นได้นำเสนอผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2548 ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการประชุม
    2.1 เพื่อให้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมที่มีผลงานดีเด่นได้นำเสนอผลการปฏิบัติซึ่งสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานจัดการเรียนร่วมในปีการศึกษา 2548 ต่อไป
    2.2 เพื่อให้ผู้พิการ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษาพิเศษทุกรูปแบบ
    2.3 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา

3. เป้าหมาย
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
        1) บุคลากรของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจาก 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 , 10 และ 11 บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 59 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        2) บุคลากรจากโรงเรียนเฉพาะความพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักวิชาการ ผู้พิการ ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจจากทุกภาคส่วนในสังคม จำนวน 2,000 คนเข้าร่วมประชุมสัมมนา

    3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้แลกเปลี่ยน และพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนแนวการปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ขอบเขตในการดำเนินการ
    4.1 กลุ่มเป้าหมาย
        1) บุคลากรของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจาก 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        2) บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 , 10 และ 11 บุคลากรจากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา 59 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        3) บุคลากรจากโรงเรียนเฉพาะความพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        4) นักวิชาการ ผู้พิการ ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจจากทุกภาคส่วนในสังคม
    4.2 สถานที่
              โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
    4.3 วันเวลา
              ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2548

5. กำหนดการของการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium)

วันที่ 17 มิถุนายน 2548
        08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
        09.00 – 10.40 น. พิธีเปิด
                             นำเสนอ VCD สรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและโครงการโรงเรียนแกนนำ
                             จัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                             การแสดงของนักเรียนโรงเรียนแกนนำฯ จาก สพทฬในเขตการศึกษา 9
                             มอบโล่ให้ สพท. และโรงเรียนแกนนำฯ
                             บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทาง เป้าหมาย จุดเน้น การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ”
                             การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนเฉพาะความพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10.40 – 11.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น.      นำเสนอผลงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับภาคฯ โรงเรียนบ้านหนองสังข์และโรงเรียนบ้านตะเข้-
                                 หนองตูม (โรงเรียนละ 20 นาที วิพากษ์ 10 นาที )
12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.       การนำเสนอผลงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับภาคฯ โรงเรียนบุญวัฒนา จาก สพท.
                                 ในเขตการศึกษา 11 (โรงเรียนละ 20 นาที วิพากษ์ 10 นาที)
                                การนำเสนอผลงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับภาคฯ โรงเรียนบ้านนาตง สหราษฎร์อุทิศและ
                                  โรงเรียนบ้านทองหลาง (โรงเรียนละ 20 นาที วิพากษ์ 10 นาที)
14.30 – 14.50 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
14.50 – 16.30 น.       การแสดงของนักเรียนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จาก สพท. ในเขตการศึกษา 10
                                 นำเสนอผลงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับภาคฯ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี และ
                                   โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี (โรงเรียนละ 20 นาที วิพากษ์ 10 นาที )

วันที่ 18 มิถุนายน 2548
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. การนำเสนอผลงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมประสบการณ์จาก สพท. ในเขตการศึกษา 10
                      โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม จ.นครพนม
                      การนำเสนอผลงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับภาคฯ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
                        และโรงเรียนบ้านท่าช้าง (โรงเรียนละ 20 นาที วิพากษ์ 10 นาที)
                      นำเสนอผลงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก
                        โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” (โรงเรียนละ 20 นาที วิพากษ์ 10 นาที)
10.30 – 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.50 – 12.00 น. การแสดงของนักเรียนโรงเรียน จาก สพท. ในเขตการศึกษา 11 การนำเสนอผลงานโรงเรียนแกนนำ
                     จัดการเรียนร่วมระดับภาคฯ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย และโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
                      (โรงเรียนละ 20 นาที วิพากษ์ 10 นาที)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. นำเสนอผลงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมประสบการณ์ จาก สพท. ในเขตการศึกษา 9 โรงเรียนกัลยาณวัตร ( 20 นาที )
                     อภิปรายทั่วไป และนำเสนอผลงานของโรงเรียนทั่วไปที่ ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนร่วม
                     พิธีปิด

หมายเหตุ : ระหว่างพักรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวัน มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียน
เรียนร่วมฯ

ortistic