1. หลักการและเหตุผล

          เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สอดคล้องกับแนวทางการ จัดการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 และแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนทั้ง 7 มาตรฐานให้มีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ ผู้เรียน การสร้างองค์ความรู้และค้นพบความสามารถของตนเอง โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจึงได้กำหนดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS ขึ้นมาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ นักเรียนรูปแบบการบูรณาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ลูกเสือ - เนตรนารี ) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มีส่วนร่วมในการ วางแผนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข อันจะส่งผลประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนให้เป็นผู้มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาเป็นคนไทยที่มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข

 

2.  วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อจัดกิจกรรมค่ายวิชาการที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนให้เป็นนักประดิษฐ์ สื่อสารภาษาไทย
นักสื่อสารภาษาอังกฤษ นักคิดคำนวณ นักสร้างสรรค์สังคม
          2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการเสริมสร้างชมรมหรือกลุ่มสนใจ นักเรียนให้เข้มแข็ง โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
          2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียน ให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
          2.4 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่าง ๆ อันจะนำไปสู่พื้นฐานการทำประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย
          2.5 เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน ทั้ง 7 มาตรฐานที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ได้กำหนดไว้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สอง

3.  เป้าหมาย

          3.1 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ – เนตรนารี (STEMSS) ในรูปแบบกิจกรรมค่ายเชิงบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียน และสนองนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 และ กระทรวงศึกษาธิการ
          3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน จำนวน 162 คน ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS ที่โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดขึ้น

4.  ขอบเขตในการดำเนินการ

          4.1 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (S) ภาษาไทย (T) ภาษาอังกฤษ (E) คณิตศาสตร์ (M) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (S) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี (S)
           4.2 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 162 คน
          4.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน (STEMSS) ในระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2549
          4.4 สถานที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน (STEMSS) คือ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

5. คำนิยามศัพท์เฉพาะ

          5.1   ค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน (STEMSS) หมายถึง การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับความถนัดและสนใจของ ผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้แกนหลักแต่ละกลุ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม บูรณาการในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพักแรมร่วมกัน ณ สถานที่ที่จัดกิจกรรมค่าย คือ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

          5.2   STEMSS  หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้แกนหลัก 5 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ – เนตรนารี ตามรายละเอียดดังนี้

                    S ตัวแรก หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาจาก S cience

                    T หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาจาก T hai

                    E หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มาจาก E nglish

                    M หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาจาก M ath

                    S หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มาจาก  S ocial

                    S หมายถึง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  มาจาก S cout

 

6. กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS     มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 9 มกราคม 2549

          08.00 - 08.30 น . เดินทางจากโรงเรียนอนุบาลภูเวียง ถึง อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ . ภูเวียง จ . ขอนแก่น
          08.30 – 09.00 น . ลงทะเบียน / รายงานตัว
          09.00 – 11.00 น . กิจกรรมเดินทางไกล / เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
          11.00 – 11.30 น . พิธีเปิดกองลูกเสือ – เนตรนารี
          11.30 – 12.00 น . เตรียมที่พัก / เตรียมค่าย
          12.00 - 13.00 น . รับประทานอาหารเที่ยง ( วิถีพุทธ )
          13.00 – 13.30 น . กิจกรรมละลายพฤติกรรม / สัมพันธ์ฉันเพื่อน
          13.30 - 16.30 น . กิจกรรมวิชาการ ( ฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน )
          16.30 - 17.00 น . นันทนาการ / เกม / เพลง และเตรียมการแสดง
          17.00 - 18.00 น . ทำธุรกิจส่วนตัว / เตรียมอาหาร / พักผ่อน
          18.00 - 19.00 น . รับประทานอาหารเย็น
          19.00 - 21.30 น . กิจกรรมรอบกองไฟ

วันที่ 10 มกราคม 2549

          05.00 - 06.00 น . กายบริหารยามเช้า
          06.00 - 07.00 น . ทำธุรกิจส่วนตัว
          07.00 - 08.00 น . รับประทานอาหารเช้า
          08.00 - 08.30 น . นันทนาการ
          08.30 - 11.30 น . กิจกรรมวิชาการ ( ฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน )
          11.30 – 12.00 น . นันทนาการ / เกม / เพลง
          12.00 - 13.00 น . รับประทานอาหารเที่ยง
          13.00 - 14.00 น . จัดแสดงผลงาน / ประเมินผล
          14.00 - 14.30 น . พิธีปิด / กิจกรรมอำลา
          14.30 - 15.00 น . เดินทางกลับ

7. กำหนดแหล่งข้อมูล เลือกกลุ่มเป้าหมาย

          7.1 ประชากร เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในปีการศึกษา 2548

          7.2 กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 162 คน โดยแยกตามความถนัดและสนใจในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 27 คน
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 27 คน
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 27 คน
          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 27 คน
          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 27 คน
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ – เนตรนารี จำนวน 27 คน

          ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 6 กลุ่ม ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ ที่ผ่านการฝึกทักษะกระบวนการเฉพาะด้านตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระฯ มาแล้ว โดยกำหนดให้เป็น พี่เลี้ยงหรือสต๊าฟ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 5 คน

          7.3 สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS ครั้งนี้ คือ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

          7.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2549

 

8. กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการ

          8.1 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ คือ หลักสูตรการจัดกิจกรรม ค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน 1 คืน มีความต่อเนื่องในกระบวนการพัฒนาความรู้ ความคิด และการปฏิบัติ ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด เป็นการจัด กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ ในส่วนของกิจกรรมวิชาการ มีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

          1) หลักสูตรการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบกลทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ซึ่งมี 2 กิจกรรมคือ ลูกโป่งเสียบไม้ และ แก้วเตือนนักดื่ม กิจกรรมการแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเกมและเพลง

          2) หลักสูตรการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย กิจกรรมภาษาไทยกับเพลง กิจกรรมการเรียนรู้โครงสี่สุภาพ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย และการแสดงละคร

          3) หลักสูตรการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย กิจกรรม Warm up / Song, Games กิจกรรม Time File ; Clock กิจกรรม Day / Months กิจกรรม Parts of the body และ การแสดงละคร

          4) หลักสูตรการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมฐานเรียนรู้คณิตคิดเร็ว ฐานเกมและเพลง ฐานแสดงละคร ฐานคณิตคิดเป็นศิลป์ และฐานโจทย์ปัญหา ( เลือกซื้อสินค่า )

          5) หลักสูตรการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ วิถีชาวพุทธ กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย กิจกรรมฝึกสมาธิ และการแสดงละคร

          6) หลักสูตรการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS เมืองกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เพลง กิจกรรมระเบียบแถว กฎ คำปฏิญาณลูกเสือ การผูกเงื่อน การประยุกต์ทำชั้นวางของโดยใช้ไม้พลอง กิจกรรมเดินทางไกล และการแสดงละคร

          8.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้

          1) แบบประเมินผลโครงการค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS โรงเรียนอนุบาล ภูเวียง ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2549 เป็นแบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) 5 ระดับ เพื่อประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมค่ายในภาพรวม และประสิทธิภาพของกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละฐาน ทั้ง 6 ฐาน ได้แก่ ฐานเมืองวิทยาศาสตร์ ฐานเมืองภาษาไทย ฐานเมืองภาษาอังกฤษ ฐานเมืองคณิตศาสตร์ ฐานเมืองสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ฐานเมืองพัฒนาผู้เรียน โดยผู้เข้ารับการจัดกิจกรรมค่ายหรือนักเรียนเป็นผู้ประเมิน

          2) แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนตามโครงการค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2549 เป็นแบบประเมินลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) 4 ระดับ เพื่อประเมินพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียนในแต่ละฐาน โดยวิทยากรหรือพี่เลี้ยงเป็นผู้ประเมิน

          3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนา นักเรียน STEMSS โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2549 ( บันทึกชาวค่าย ) มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด สอบถาม 5 ประเด็น ได้แก่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าค่ายครั้งนี้ สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบเลย สิ่งที่อยากให้เป็น และ ประทับใจที่สุด .. ในการเข้าค่ายครั้งนี้

9. สรุปผลการดำเนินการ

          การดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2549 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

9.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS โดยรวม ดังนี้
           1) พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ไปเข้าค่ายวิชาการพัฒนานักเรียน STEMSS ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง ครั้งนี้ มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          2) สถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีคุณภาพและความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด
          3) ความเหมาะสมของกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ มีคุณภาพและความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
          4) ระยะเวลาในการดำเนินการจัดกิจกรรมค่าย ครั้งนี้ มีคุณภาพและความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
          5) เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มีคุณภาพและความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
          6) จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียนครั้งนี้ มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          7) การให้ความรู้ของวิทยากร มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          8) ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในการเข้าค่าย ครั้งนี้ มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
          9) การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม มี คุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          10) ความประทับใจในการร่วมโครงการครั้งนี้ มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
          11) นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมค่ายครั้งนี้ มีความคิดเห็นว่า โครงการนี้ควรจัดต่อไปอีก มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด

9.2 สรุปผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานเมืองวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

          1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          2) การให้ความรู้ของวิทยากรประจำฐาน มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          3) ความเหมาะสมหรือบทบาทของพี่เลี้ยง ( สต๊าฟ ) ประจำฐาน มีคุณภาพและ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          4) ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมฐานเมืองวิทยาศาสตร์ มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          5) การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพ และ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          6) ความประทับใจในการร่วมกิจกรรม เมืองวิทยาศาสตร์ มีคุณภาพ และ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด

9.3 สรุปผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานเมืองภาษาไทย มีรายละเอียดดังนี้

          1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          2) การให้ความรู้ของวิทยากรประจำฐาน มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          3) ความเหมาะสมหรือบทบาทของพี่เลี้ยง ( สต๊าฟ ) ประจำฐาน มีคุณภาพและ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          4) ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมฐานเมืองภาษาไทย มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          5) การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพ และ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          6) ความประทับใจในการร่วมกิจกรรม เมืองภาษาไทย มีคุณภาพ และ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด

9.4 สรุปผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานเมืองภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดดังนี้

          1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          2) การให้ความรู้ของวิทยากรประจำฐาน มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
          3) ความเหมาะสมหรือบทบาทของพี่เลี้ยง ( สต๊าฟ ) ประจำฐาน มีคุณภาพและ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          4) ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมฐานเมืองภาษาอังกฤษ มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          5) การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพ และ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          6) ความประทับใจในการร่วมกิจกรรม เมืองภาษาอังกฤษ มีคุณภาพ และ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก

9.5 สรุปผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานเมืองคณิตศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

          1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          2) การให้ความรู้ของวิทยากรประจำฐาน มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
          3) ความเหมาะสมหรือบทบาทของพี่เลี้ยง ( สต๊าฟ ) ประจำฐาน มีคุณภาพและ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          4) ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมฐานเมืองคณิตศาสตร์ มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          5) การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพ และ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          6) ความประทับใจในการร่วมกิจกรรม เมืองคณิตศาสตร์ มีคุณภาพ และ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก

9.6 สรุปผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานเมืองสังคมศึกษา ( วิถีพุทธ ) มีรายละเอียดดังนี้

          1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
          2) การให้ความรู้ของวิทยากรประจำฐาน มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
          3) ความเหมาะสมหรือบทบาทของพี่เลี้ยง ( สต๊าฟ ) ประจำฐาน มีคุณภาพและ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          4) ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมฐานเมืองสังคมศึกษา มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
          5) การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพ และ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          6) ความประทับใจในการร่วมกิจกรรม เมืองสังคมศึกษา มีคุณภาพ และ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก

9.7 สรุปผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานเมืองพัฒนาผู้เรียน มีรายละเอียดดังนี้

          1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
          2) การให้ความรู้ของวิทยากรประจำฐาน มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
          3) ความเหมาะสมหรือบทบาทของพี่เลี้ยง ( สต๊าฟ ) ประจำฐาน มีคุณภาพและ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          4) ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมฐานเมืองพัฒนาผู้เรียน มี คุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
          5) การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพ และ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
          6) ความประทับใจในการร่วมกิจกรรม เมืองพัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ และ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด

กลับหน้าหลัก