โครงการ   กีฬาภายใน  "บัวบานเกมส์"  กีฬาด้านยาเสพติด

แผนงาน
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ลักษณะโครงการ ระยะต่อเนื่อง

ทีมงานร่วมรับผิดชอบโครงการ

นายโสภา นามนวด ( หัวหน้า ) นายสวาท กำเดช นางรัตติกร จันทร์ศิริ นางโสทรี ครุธวงษ์ นางสมหมาย หล้าบาง นางมณี จำปาปุ้ง นางอรุณรัศมี บาลธนะจักร นางรัชนีวรรณ สอนโพธิ์ นางสาวรัชนีวรรณ พิมมี

นางสาวสุภาวดี แสงพันธ์ นางสาวธนาวรรณ กัลยาวงษ์ ( เลขานุการ )

ระยะเวลาดำเนินการ 1 – 25  ธันวาคม 2548

1. หลักการและเหตุผล

การแข่งขันกีใาภายในเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก มีความรักความสามัคคี เสียสละมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและให้นักเรียนได้ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของรัฐบาลโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำคัญดังต่อไปนี้

 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

          ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

 มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีระสงค์

          ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

          ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อนและบุคคลทั่วไป

          ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา ไม่เสพสิ่งเสพติดและปลอดจากสิ่งมอมเมา

 มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

          ตัวบ่งชี้ที่ มีความชื่นชมและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ตัวบ่งชี้ที่ 6 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา สุนทรียภาพอย่างครบถ้วนทั้งทางด้านดนตรี
ศิลปะ และกีฬา

 

2. วัตถุประสงค์

           เพื่อให้เด็กได้แสดงออกทักษะทางกีฬา

           เพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี มีความรักเคารพในสถาบันของตนเอง

           เพื่อให้เด็กได้ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

           เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

           เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ พลานามัยร่างกาย เจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง

           เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีคุณธรรม รู้จักแพ้ ชนะ และให้อภัย

3. เป้าหมาย

     3.1 ด้านปริมาณ

            3.1.1 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 คน

            3.1.2 นักเรียนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาเป็นสื่อสำคัญ

            3.1.3 นักเรียนได้แสดงออกในความสามารถทางด้านกีฬา

     3.2 ด้านคุณภาพ

            3.2.1 นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง

            3.2.2 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ ความสามารถทางกีฬา ประเภทใดประเภทหนึ่งดีขึ้น

            3.2.3 ได้นักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน

4. ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

            4.1 เสนอโครงการ วันที่ 20 – 30 เมษายน 2548

            4.2 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 19 – 30 พฤษภาคม 2548

            4.3  ประชุมคระครูอาจารย์และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในโรงเรียน 1 – 9 กันยายน 2548

            4.4  ประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนให้นักเรียนทราบ เริ่มประชาสัมพันธ์ 1 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป
จนถึงวันทำการแข่งขัน

5. ระยะเวลาดำเนินการตามกิจกรรม

            5.1 เริ่มทำการฝึกซ้อมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2548

            5.2 เริ่มทำการแข่งขันรอบแรก 11 – 15  ธันวาคม   2548

            5.3 เปิดสนามทำการแข่งขัน   21 - 22  ธันวาคม  2548

6. ประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน

            6.1  ฟุตบอลชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

            6.2  ฟุตบอลหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

            6.3 ฟุตบอลชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

            6.4 วอลเลย์บอลชาย ไม่จำกัดระดับชั้น

            6.5  วอลเลย์บอลหญิง ไม่จำกัดระดับชั้น

            6.6  วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

            6.7 เซปักตระกร้อชาย ไม่จำกัดระดับชั้น

            6.8 เซปักตระกร้อหญิง ไม่จำกัดระดับชั้น

            6.9 เปตองชาย ไม่จำกัดระดับชั้น

            6.10 เปตองหญิง ไม่จำกัดระดับชั้น

7. ประเภทกรีฑาที่ทำการแข่งขัน

            7.1 วิ่ง 100 เมตรชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

            7.2 วิ่ง 100 เมตรหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

            7.3 วิ่ง 80 เมตรชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

            7.4 วิ่ง 80 เมตรหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

            7.5 วิ่ง 60 เมตรชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

            7.6 วิ่ง 60 เมตรหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

            7.7 วิ่ง 30 เมตรชาย ระดับชั้นอนุบาล

            7.8 วิ่ง 30 เมตรหญิง ระดับชั้นอนุบาล

            7.9 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตรชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

            7.10 วิ่ง ผลัด 4 x 100 เมตรหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

            7.11 วิ่งผลัด 4 x 50 เมตรชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

            7.12 วิ่งผลัด 4 x 50 เมตรหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

            7.13 วิ่ง 200 เมตรชาย ไม่จำกัดระดับ

            7.14 วิ่ง 200 เมตรหญิง ไม่จำกัดระดับ

            7.15 วิ่ง 400 เมตรชาย ไม่จำกัดระดับ

            7.16 วิ่ง 400 เมตรหญิง ไม่จำกัดระดับ

            7.17 วิ่ง 800 เมตรชาย ไม่จำกัดระดับ

            7.18  วิ่ง 800 เมตรหญิง ไม่จำกัดระดับ

8. กีฬาเพื่อนันทนาการ

            8.1  วิ่งสามขาชาย

            8.2 วิ่งสามขาหญิง

            8.3  วิ่งกระสอบชาย

            8.4 วิ่งกระสอบหญิง

            8.5 รถม้าชาวสยามชาย

            8.6  รถม้าชาวสยามหญิง

            8.7 วิ่งวัวชาย

            8.8 วิ่งวัวหญิง

            8.9 สกีบกชาย

            8.10 สกีบกหญิง

            8.11 ขี่ม้าแทงทวนชาย ( ไม่จำกัดรุ่น )

            8.12 ขี่ม้าแทงทวนหญิง ( ไม่จำกัดรุ่น )

            8.13 วิ่งผลัดวิบากชาย ( ไม่จำกัดรุ่น )

            8.14 วิ่งผลัดวิบากหญิง ( ไม่จำกัดรุ่น )

            8.15 เรือบกชาย ( ไม่จำกัดรุ่น )

            8.16 เรือบกหญิง ( ไม่จำกัดรุ่น )

9. งบประมาณ

           ได้งบประมาณจากเทศบาลตำบลภูเวียงสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท

รวม 25,000 บาท

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้

          1. รางวัล พร้อมเกียรติบัตรนักกีฬา 23,000 บาท

          2. วัสดุอุปกรณ์ที่ทำการแข่งขัน อุปกรณ์สนาม และอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน 1,500 บาท

          3. ดำเนินการ 1,000 บาท

                                  รวมเป็นเงิน 25,000 บาท

10. การติดตามและประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

2. ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

3. ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

4. ผลการแข่งขันกีฬาตะกร้อ

5. ผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท

1. สังเกต

 

2. สังเกต

3. สังเกต

4. สังเกต

1. ทำการแข่งขัน ปฏิบัติจริง

 

2. ทำการแข่งขัน ปฏิบัติจริง

3. ทำการแข่งขัน ปฏิบัติจริง

4. ทำการแข่งขัน ปฏิบัติจริง

5. ทำการแข่งขัน ปฏิบัติจริง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง

11.2 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรู้จักวิธีการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา

11.3 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงมีการพัฒนาทักษะทางการกีฬามากขึ้น

11.4 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงมีความรักความสามัคคี

11.5 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรักในสถาบันของตนเอง

11.6 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงมีคุณธรรม จริยธรรม

11.7 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงมีความเสียสละ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

11.8 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการไปเล่นกีฬา

11.9 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงได้รับประสบการณ์โดยตรง

11.10 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงได้ห่างไกลและปลอดจากสารเสพย์ติด


   


            กลับสู่หน้าหลัก