1. หลักการและเหตุผล

        หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นการ จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล ทุกคนได้รับ การศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาและเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด สามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และ รักการค้นคว้า มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนรู้ควรใช้ รูปแบบ / วิธีการที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบ บูรณาการ การเรียนรู้คู่คุณธรรม ทั้งนี้ต้องพยายามนำกระบวนการการจัดการ กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

       การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง มีความยืดหยุ่น สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท รวมทั้งจาก เครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชนและแหล่งอื่น ๆ เน้นสื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน ผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเองหรือ นำสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว และในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับผู้เรียน โดยลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่น ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุ้น ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา

       การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัด กระบวนการเรียนรู้ตามหลักการ จุดมุ่งหมาย และการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 ที่ถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ มีความรอบรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานไปสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นคุณภาพของคนในสังคมแห่งปัญญา ความรู้ สังคมแห่งข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยี ที่เข้ามาแทนที่สังคมแบบเก่า ในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติและบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย
          2.2 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานที่รวบรวมไว้ ตลอดจนการสาธิตและทดลองทาง วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
          2.3 เพื่อจัดเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย ทันยุคทันเหตุการณ์
          2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
          2.5 รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา
          2.6 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง กว้างขวางและก้าวทัน
วิทยาการใหม่ ๆ
          2.7 เพื่อจูงใจให้ผู้ที่รักงานวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น
          2.8 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถให้ผู้อื่นได้เห็น กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
          2.9 เพื่อสร้างเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ
          2.10 เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักวิธีการจัดนิทรรศการ
          2.11 ฝึกการวางแผนที่เป็นระบบ ตลอดจนฝึกการทำงานร่วมกัน

3.  เป้าหมาย

     3.1 นักเรียนและคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงทุกคนร่วมชมนิทรรศการ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2547 ที่จัดขึ้น      3.2 นักเรียนกลุ่มสนใจวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงทุกคนร่วมจัดนิทรรศการ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2547
     3.3 นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
     3.4 นักเรียนรักการอ่าน รักการค้นคว้า สนใจในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

4.  ขอบเขตการดำเนินการ

          4.1 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนและคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงทุกคน
          4.2 สถานที่จัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2547 คือ หอประชุมโรงเรียน อนุบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
          4.3 วันเวลาในการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ คือ วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2547

5.  คำนิยามศัพท์เฉพาะ

          นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   หมายถึง  การรวบรวมผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งออกแบบโดยนักเรียนและครู มาจัดแสดงเพื่อให้นักเรียน ครูอาจารย์ และประชาชนที่สนใจได้ชมและศึกษาหาความรู้

6.  ประโยชน์ที่ได้รับ

          6.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าในเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
          6.2 นักเรียนรักการอ่านและรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
          6.3 นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
          6.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
          6.5 นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การสร้างสรรค์ผลงาน ทางวิทยาศาสตร์
          6.6 นักเรียนมีความตระหนักและชื่นชมผลงานของตนเอง และสามารถนำไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้

7.  รูปแบบการดำเนินการ

          การดำเนินการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบ การจัดนิทรรศการชั่วคราว คือจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลา 3 วัน เนื่องในโอกาส สัปดาห์แห่งวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี โดยดำเนินการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ในระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2547

เนื้อหาสาระในการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ ประกอบด้วย

          1. การสาธิตและทดลองทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า กลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงดันน้ำแรงดันอากาศ แม่เหล็กไฟฟ้า และการใช้กล้องจุลทรรศน์
          2. วิดีทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ พืช สัตว์ น้ำเพื่อชีวิต ป่าไม้ ภูเขาไฟ ระบบสุริยะ จักรวาลและอวกาศ
          3. สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์หรือวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ลูกแก้วพลาสมา ใยแก้วนำแสง กล้องดูแห่ กล้องรูเข็ม กล้องสลับลาย รถพลังงานแสงอาทิตย์ รถแรงดัน กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทัศน์ เป็นต้น
          4. หุ่นจำลองหรือโมดุล ได้แก่ ร่างกายมนุษย์ และโครงสร้างของโลก
          5. โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ไฟฉุกเฉิน ชุดทดสอบการนำไฟฟ้าของสสาร เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
          6. แผนภาพทางวิทยาศาสตร์ซึ่งนักเรียนได้จัดทำขึ้นมา ได้แก่ แผนภาพเกี่ยวกับพืช สัตว์ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จักรวาลและอวกาศ
          7. ตัวอย่างของจริง ได้แก่ สัตว์ชนิดต่าง ๆ ( สัตว์ดอง ) เปลือกหอยทะเลชนิดต่าง ๆ ดาวทะเลชนิดต่าง ๆ ม้าน้ำ แมงดาทะเล สัตว์มีขาเป็นข้อจำพวกแมลงต่าง ๆ ผีเสื้อชนิดต่าง ๆ ตัวอย่างหิน แร่ ชนิดต่าง ๆ

8.  แหล่งข้อมูล

          8.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  ปีการศึกษา 2547  จำนวน 1,042 คน

          8.2 สถานที่และเวลาดำเนินการ
           ดำเนินการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียงอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2547

          8.3  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
                    8.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบในการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
                    8.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสนใจ ความพึงพอใจและความประทับใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่จัดขึ้น

9. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการจัดนิทรรศการ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2547
มีดังต่อไปนี้
           1) แบบประเมินผลกิจกรรมการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2547 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2547 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ เพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม โดยผู้เข้าชมนิทรรศการ เป็นผู้ประเมิน
          2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ณ หอประชุมโรงเรียน
อนุบาลภูเวียง ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2547 เป็นแบบบันทึกปลายเปิดที่สามารถประเมินผลความรู้สึกนึกคิด ความประทับใจ และความพึงพอใจของการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้ โดยผู้เข้าเยี่ยมชม
หรือนักเรียนเป็นผู้ประเมิน

10. การวิเคราะห์และแปรผลของข้อมูล

          1) แบบประเมินผลกิจกรรมการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2547 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2547 ที่เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 4 ช่วงคะแนน ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินทุกรายการ
โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการแปรความหมาย ดังนี้

          คุณภาพและความเหมาะสม ในระดับดีมาก     หมายถึง 4 คะแนน
           คุณภาพและความเหมาะสม ในระดับดี          หมายถึง 3 คะแนน
          คุณภาพและความเหมาะสม ในระดับพอใช้     หมายถึง 2 คะแนน
          คุณภาพและความเหมาะสม ในระดับปรับปรุง หมายถึง 1 คะแนน

          เมื่อสรุปผลจากแบบประเมินผลกิจกรรมการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2547 จากผู้เข้าเยี่ยมชม
นิทรรศการ แล้ว สามารถแปรความหมายของคะแนนแต่ละระดับ ดังนี้

          3.50 - 4.00 หมายถึง มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก
          2.50 - 3.49 หมายถึง มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับดี
          1.50 - 2.49 หมายถึง มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับพอใช้
          1.00 - 1.49 หมายถึง มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับปรับปรุง
          
          2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ปี 2547    ณ หอประชุม
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2547 ได้รวบรวมข้อมูลแล้วอภิปรายเชิงปริมาณ ค่าร้อยละ (%)
ของความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ และเชิงคุณภาพในลักษณะความเรียงร้อยแก้ว

11. สรุปผล

     11.1 นักเรียนและคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้และเข้าชมนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2547 ที่จัดขึ้น ทุกคน ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
     11.2 นักเรียนกลุ่มสนใจวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน จำนวน 35 คน ร่วมเป็นคณะดำเนินการ
จัดนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
     11.3 คุณภาพและความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดนิทรรศการครั้งนี้คือ 3 วัน มีคุณภาพ และความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดีมาก
     11.4 คุณภาพและความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้คือ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี
     11.5 คุณภาพและความเหมาะสมของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้ ในแต่ละวัน มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี
     11.6 คุณภาพและความเหมาะสมของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดงในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี
     11.7 คุณภาพและความเหมาะสมของเนื้อหาสาระจากงานนิทรรศการคลอบคลุมหลักสูตรในการเรียนการสอนตามปกติ
ิ มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดีมาก
     11.8 คุณภาพและความเหมาะสมของประโยชน์ที่ได้รับจากนิทรรศการครั้งนี้ มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ดีมาก
     11.9 คุณภาพและความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดนิทรรศการและการนำเสนอความรู้ มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี
     11.10 คุณภาพและความเหมาะสมในการให้ความรู้ของวิทยากร / ผู้ควบคุมดูแล มีคุณภาพและความเหมาะสม
อยู่ในระดับ ดี
     11.11 คุณภาพและความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากนิทรรศการ มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดีมาก
     11.12 คุณภาพและความเหมาะสมของการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดีมาก
     11.13 ความประทับใจในการร่วมกิจกรรมหรือเข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้ของผู้เข้าชม มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดีมาก
     11.14 คุณภาพและความเหมาะสมของโครงการนี้ว่าควรจัดต่อไปอีก มีคุณภาพและ ความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดีมาก
     11.15 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้ ในภาพรวม มีคุณภาพและความเหมาะสมในการจัดอยู่ในระดับ ดีมาก
     11.16 ความพึงพอใจของนักเรียนหรือผู้เข้าชมนิทรรศการที่มีต่อการจัดนิทรรศการ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนใหญ่มีความประทับใจและพึงพอใจในระดับ พอใจมาก

     ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากแบบประเมินผลกิจกรรมการจัดนิทรรศการ รายละเอียดดังนี้

          •  อยากให้จัดใหญ่กว่านี้อีก
          •  อยากให้จัดนิทรรศการขึ้นที่แห่งนี้อีก และเสนอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อีก มากมายที่ยังไม่ได้รู้
          •  ให้นำเครื่องมือวิทยาศาสตร์เอามาทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเครื่องมือต่าง ๆ
          •  ควรให้มีของเล่นมากมายกว่านี้
          •  อยากให้มี สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จัดแสดงให้มากขึ้น และอยากให้จัด ตอนกลางคืนและอยากให้มี
ท้องฟ้าจำลองอีกด้วย
          •  อยากให้มีอุปกรณ์ใหม่ ๆ และจัดตอนกลางคืนด้วย
          •  นำเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเสนอให้มากกว่านี้ และอยากให้จัดนิทรรศการ ไปตลอด
          •  อยากให้จัดอีกหลาย ๆ ครั้ง
          •  อยากให้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ทุกปีเพื่อให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น
          •  ขอให้จัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์อย่างนี้ทุกปี และมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้มากกว่านี้
          •  อยากให้โครงการวิทยาศาสตร์นี้จัดขึ้นอีกต่อไปหลาย ๆ ครั้ง
          •  อยากให้ผู้ร่วมจัดนิทรรศการมากขึ้นและสถานที่อยากให้ใหญ่ขึ้น
          •  อยากให้มีการจัดงานนิทรรศการขึ้นอีกอย่างยิ่งใหญ่และจัดทุกปี และสถานที่อยากให้ใหญ่ขึ้น
          •  ได้ความรู้ของกิจกรรมดีและมีความรู้ทางด้านวิทย์
          •  อยากให้มีหลาย ๆ วัน และอยากให้จัดทุกปี ปีนี้สวยงามมาก
          •  อยากให้มีเกมให้เล่นเยอะ ๆ
          •  อยากให้มีนิทรรศการนี้ตลอดปีและตลอดไป
          •  ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆมาเพิ่มอีก และขอให้จัดโครงการนี้เป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น และขอให้มีครูทุกท่านจัดนิทรรศการทุกคน
          •  การจัดนิทรรศการครั้งนี้ทำได้ดีมาก แต่อาจารย์ที่ไปควบคุมมีไม่มา

                   กลับสู่หน้าหลัก