กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน   
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง  ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง1.  หลักการและเหตุผล
               ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ  ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย จึงมีจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชาติ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก
               การเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการศึกษาของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้กำหนดให้กระบวนการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  ด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสร้างคน สร้างงาน เพื่อช่วยกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีการปรับโครงสร้างระบบการศึกษา ยึดหลักบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษา  จึงมีการกำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  โดยยึดหลักการความมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องสนองต่อหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง  
               การปฐมนิเทศนักเรียน จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญของสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินการ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
 มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น


สวดมนต์ไหว้พระ2. วัตถุประสงค์
                2.1 เพื่อชี้แจงนโยบายของสถานศึกษาแก่นักเรียนได้ทราบ และถือปฏิบัติ
                2.2 เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้นักเรียนใหม่ได้ทราบ
               2.3 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน  สร้างความคุ้นเคย  สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูกับนักเรียนก่อนเปิดทำการสอนตามปกติ
               2.4 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  สร้างความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของนักเรียนที่ต้องแสวงหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า


3.  เป้าหมาย
               3.1 นักเรียนที่เข้าใหม่ของโรงเรียนอนุบาลภูเวียงทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
               3.2 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียง ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศจากทางโรงเรียน
               3.3 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงทุกคน รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 


4.  ขั้นตอนการดำเนินการ
               4.1 ประชุมวางแผนการดำเนินการ
               4.2 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษา
               4.3 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
               4.4 คณะทำงานประชุมวางแผน  กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินการ  
               4.5 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
               4.6 สรุปผลและประเมินผลการดำเนินการ
               4.7 รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 

กิจกรรมแปรงฟันก่อนขึ้นเรียน
ตอนบ่ายทุกวัน


 

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  ประจำปี  2551  

เข้าแถวส่งงานคุณครู


ท่าน ผอ.บัณฑิต  พันธุ์ปัทมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


ท่านรอง ผอ.นิพนธ์  พาลี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
กล่าวบรรยายพิเศษ


คุณครูพิจิตรา  บุญบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ดี

 

คุณครูรัตติกร  จันทร์ศิริ
งานพัฒนาคุณภาพนักเรียน กำลังให้ความรู้
แก่นักเรียนด้านการแต่งกายและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน


คุณครูสวาท  กำเดช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมดูแลนักเรียน ให้ความรู้นักเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
และตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน

คุณครูจินตนา  ศิริเนตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตร
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเวียง

 

คุณครูทวี  ศรีภา  และ คุณครูรัชนีวรรณ  สอนโพธิ์
ฝ่ายนันทนาการให้ความสนุกสนานแก่นักเรียนเป็นการผ่อนคลายความเครียด
สลับกับการให้ความรู้ของคณะครูฝ่ายต่าง ๆ
 
 กลับสู่หน้าหลัก