วันที่ 17 มิถุนายน 2557
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง มอบเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกกิจกรรม
การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 รางวัลชนะเลิศ ระดับศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนภูเวียง จำนวน 4 กิจกรรม
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557
ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ในระดับชั้นอนุบาลปีที่1-ประถมศึกษาปีที่6
เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติต่างๆและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ามาเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่1-ประถมศึกษาปีที่6
เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ
วันที่ 14 มีนาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมต้อนรับคุณครูพิชญ์ชาภา รัตพลที
ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนอนุบาลภูเวียง โดยย้ายมาจาก
ร.ร.บ้านห้วยช้างแทง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมค่ายวิชาการและคุณธรรมของนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
วันที่ 30 มกราคม 2557
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) สำหรับโรงเรียนสังกัด
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง สพป.ขก.5
วันที่ 11 มกราคม 2557
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ร่วมกับเทศบาลตำบลภูเวียง และหน่วยงานต่างๆ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์
เทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น.
วันที่ 2 มกราคม 2557
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ 2557 ขึ้น
ณ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "บัวบานเกมส์"
ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
.
วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2556
ูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จาก สพป.ขก.5
ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลภูเวียงและโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายภูเวียงอีก 6 โรง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมราชสดุดี "วันมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2556
.
วันที่ 25 ตุลาคม 2556
ูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงมอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ระดับประเทศ
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปี 2556
.
วันที่ 25 ตุลาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง มอบเกียรติบัตรครูผู้มาปฏิบัติหน้าที่เช้า และ
ไม่มีวันป่วย ลา ขาด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
.
วันที่ 10-15 ตุลาคม 2556
คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงไปทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 27-28 กันยายน 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล วิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 3 ของ สสวท. ..
วันที่ 26 กันยายน 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2556 คุณครูสิริญา วิ่งเดช และคุณครูรัตติกร จันทร์ศิริ
..
วันที่ 24-25 กันยายน 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง เจ้าภาพมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับ
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง สพป.ขก.5 ..
วันที่ 11 กันยายน 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมมุทิตาคารวะ แด่คุณครูสิริญา วิ่งเดช
และคุณครูรัตติกร จันทร์ศิริ ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้
.
วันที่ 1 กันยายน 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ฟุตบอล
มหกรรมกีฬาท้องถิ่น ไทคัพ ครั้งที่ 12 ระดับอำเภอภูเวียง ปี 2556
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ...
วันที่ 29 สิงหาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคสงฆ์ (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์
หนองบัวลำภู และ เลย) งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก..
วันที่ 22 สิงหาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมต้อนรับคุณครูอนุชา เพียชามาตย์
ครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.ขก.5 ซึ่งได้รับคำสั่งให้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลภูเวียง.
วันที่ 21 สิงหาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน
Classroom Meeting ประจำปีการศึกษา 2556 โดยระดับชั้นอนุบาล
จัดประชุมในวันที่ 16 ส.ค. 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จัดประชุมวันที่ 21 ส.ค.2556 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
จัดประชุมในวันที่ 22 ส.ค. 2556 .
วันที่ 15 สิงหาคม 2556
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียง น.ส.ศุภนันท์ พิมดี ได้รับการประเมิน
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
.
วันที่ 13 สิงหาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาพระบรมราชินีนารถ
ประจำปี 2556 ขึ้น ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลภูเวียง กิจกรรมประกอบด้วย
การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงผลงานนักเรียน และกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
..
วันที่ 12 สิงหาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในอำเภอภูเวียง
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ
12 สิงหาพระบรมราชินีนารถ..
วันที่ 1 สิงหาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอภูเวียง ร่วมจัดนิทรรศการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัย ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วันที่ 1 สิงหาคม 2556
คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นิเทศติดตามผลและสังเกต
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 และ4 ตามโครงการ
พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป.ขก.5...
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อร่วมวางแผน
ปรึกษาหารือในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ...
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ร่วมกับเทศบาลตำบลภูเวียง และหน่วยงานต่างๆ
ในเขตอำเภอภูเวียงจัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ขึ้น
กิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่เทียนพรรษา และการถวายเทียนพรรษา
ผ้าอาบน้ำฝนและจัตุปัจจัยต่างๆแก่พระสงฆ์..
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ร่วมกับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง จัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP
ณ ห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเวียง.
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งคุณครูกรรณิการ์ วงษ์คำด้วง
ซึ่งได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนที่โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2556 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนอนุบาลภูเวียง.
วันที่ 26 มิถุนายน 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น โดยกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการวันสุนทรภู่
นิทรรศการต่อต้านยาเสพติด การประกวดวาดภาพระบายสี การแต่งกลอน และ
กิจกรรมรักการอ่าน.
วันที่ 21 มิถุนายน 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ต้อนรับคณะประเมินศูนย์เด็กประถมวัยต้นแบบ
จากศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหนองนาคำ ที่มาประเมินศูนย์เด็กประถมวัยต้นแบบ
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง จัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง (คาราวานเสริมสร้างเด็ก)
ปีการศึกษา 2556 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง.
วันที่ 13 มิถุนายน 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 ขึ้น
ณ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 4 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา
2556 ครั้งที่ 1 ในระดับปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อชีแจงนโยบาย
แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
วันที่ 26 เมษายน 2556 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้ามาเรียนใหม่
ในปีการสึกษา 2556 นี้ ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนชั้น ป.5-6
วันที่ 1 มีนาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมค่ายวิชาการและคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2555
ขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 12 มกราคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
ร่วมกับเทศบาลตำบลภูเวียง และหน่วยงานราชการในเขต
เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตำบลภูเวียง
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "บัวบานเกมส์"
ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยขบวนพาเลส การแสดงกลางแจ้ง
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 
ทีมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ขก.5 จัดประชุมครูระดับชั้น ป.6
โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนตามหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน 5 สาระหลัก
ณ ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงร่วมกับหน่วยงานราชการ องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภภูเวียง จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี 2555
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียง และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง
วันที่ 1 มีนาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม ขอขมาต่อคุณพระศรีรัตนตรัย ขอขมาคุณครู ครูบาอาจารย์ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียน
ทำคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน กิจกรรมแนะแนวการศึกษา กิจกรรมสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน และกิจกรรมนันทนาการ
วันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมค่ายวิชาการและคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 12 มกราคม 2556
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
ร่วมกับเทศบาลตำบลภูเวียง และหน่วยงานราชการในเขต
เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตำบลภูเวียง
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "บัวบานเกมส์"
ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยขบวนพาเลส การแสดงกลางแจ้ง
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 
ทีมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ขก.5 จัดประชุมครูระดับชั้น ป.6
โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนตามหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน 5 สาระหลัก
ณ ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงร่วมกับหน่วยงานราชการ องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภภูเวียง จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี 2555
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียง และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอนุบาลภูเวียง เข้าร่วม
ขบวนแห่งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจำปี 2555
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2555 ขึ้น
โดยร่วมกับเทศบาลตำบลภูเวียงและหน่วยงานราชการในเขตอำเภอภูเวียง
กิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่กระทง กิจกรรมบนเวทีในเวลากลางคืน และ
การแข่งขันกิจกรรมพื้นเมืองมากมาย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 วันวชิราวุธ
ประจำปี 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง กิจกรรมประกอบด้วย
พิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 และกำหนดข้อตกลงร่วมกัน
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ เพื่อส่งต่อสถาบันพัฒนาเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 ตุลาคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงร่วมจัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช ร่วมกับหน่วยงาน
ส่วนราชการต่างๆในเขตอำเภอภูเวียง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน
(Classroom Meeting) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 23 สิงหาคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงรับการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555 จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
วันที่ 14 สิงหาคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงรับการประเมินห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
ดีเด่น ประจำปี 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ครั้งที่ 2 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงร่วมกับเทศบาลตำบลภูเวียงและหน่วยงานราชการ
ในอำเภอภูเวียง ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรษา ประจำปี 2555 ขึ้น
และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ไชย วัดศรีภูเวียง และวัด
มิ่งเมืองพัฒนาราม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
วันที่ 20 กันยายน 2555
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมต้อนรับคุณครูสุภาวดี แสงพันธ์ ย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สอนที่
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงตามโครงการครูคืนถิ่น
วันที่ 13 กันยายน 2555
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมต้อนรับคุณครูขนิษฐา นามปัญญา ย้ายเข้ามารับตำแหน่งครูผู้สอนที่
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงตามโครงการครูคืนถิ่น
วันที่ 6 กันยายน 2555
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งคุณครูมนิศรา วงษ์กรวด โดยได้ย้ายกลับภูมิลำเนาตามโครงการ
ครูคืนถิ่น
วันที่ 4 กันยายน 2555
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2555 ระดับศูนย์เครือข่ายภูเวียง
วันที่ 16 สิงหาคม 2555
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งคุณครูชานนท์ นามน้อย และนายธนัช ฐากุลธเนศ
ไปรับตำแหน่งใหม่คือ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 15 สิงหาคม 2555
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นายสุปรีชา ถนอมเงิน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงรับการประเมินกิจกรรมห้องสมุดดีเด่น ประจำปี
2555 จากคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5
วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเวียง มาให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎจราจร การใช้รถใช้ถนน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎจราจร แก่นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 29 มิถุนายน 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม และกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ ของลูกเสือ-เนตรนารี.
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
โดยมีท่าน ผอ.บัณฑิต พันธุ์ปัทมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับ
หน่วยงานทางราชการต่างๆของอำเภอภูเวียง ขึ้น โดยเดินรณรงค์ในเขต
เทศบาลตำบลภูเวียง
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้มีความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ กิจกรรมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษา และมอบ
เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี และนักเรียนขาดแคลน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2555
ขึ้นเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2555 ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ...
วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2555 น
วันที่ 19-20 มกราคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมค่ายวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ขึ้น
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาศักยภาพของนักเรียน และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนทุกคน.....ภาพกิจกรรม.....
วันที่ 19 มกราคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 จากคณะกรรมการประเมิน
ระดับกลุ่มจังหวัด.....ภาพกิจกรรม...
วันที่ 14 มกราคม 2555 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงร่วมกับเทศบาลตำบลภูเวียงและหน่วยงานต่างๆ
ในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ขึ้น
กิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่กระทง และการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองต่างๆ
...ภาพกิจกรรม..
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม-เดินทางไกลลูกเสือสามัญ
และเนตรนารี ระดัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 จากคณะกรรมการประเมิน
ระดับจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงร่วมกับเทศบาลตำบลภูเวียงและหน่วยงานต่างๆ
ในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2554 ขึ้น
กิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่กระทง และการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองต่างๆ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน (Classroom
Meeting) ขึ้นในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ณ ร.ร.บ้านโนนทอง ร.ร.ชุมชนหนองเรือ และ
ร.ร.บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จำนวน 35 กิจกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2554  
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนแม่ข่ายวิถีพุทธ มาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 19 กันยายน 2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 จากคณะกรรมการประเมิน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
วันที่ 26 สิงหาคม 2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน
แม่ข่ายวิถีพุทธ ร.ร.ชัยชุมพลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งคณะครูและนักเรียน ร.ร.ชัยชุมพลวิทยาได้ให้การต้อนรับ
คณะครูจาก ร.ร.อนุบาลภูเวียงเป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสน
วันที่ 18 สิงหาคม 2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554
โดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 11 สิงหาคม 2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554 ขึ้น
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
วันที่ 8 สิงหาคม 2554  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดประชุมเกี่ยวกับ
การกรอกข้อมูลในการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษา เขต อ.ภูเวียง อ.เวียงเก่า และอ.หนองนาคำ
โดยมีนายยงยุทธ พรหมแก้ว รอง ผอ.สพป.ขก.5 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด
วันที่ 5 - 7 สิงหาคม2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดการอบรมครูกลุ่มระดับกลาง คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ด้วยระบบทางไกล (ETV) หลักสูตร 1 รุ่นที่ 1 ตามโครงการ
พัฒนาครูทั้งระบบ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท. ร่วมกับ โรงเรียนศูนย์ฯ
โดยมีนายบัณฑิต พันธุ์ปัทมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียงให้เกียรติ
เป็นประธานพิธีเปิด
วันที่ 28-29 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
ซึ่งคณะกรรมการประเมินมี 4 ท่าน คือ นายประยูร ธงอาษา  นายทวี ช่วยธานี
ี นางบุญเสริม เรืองฤทธิ์ และนายจินดา เรืองฤทธ
ิ์
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ภายใต้โครงการ
"ค่ายเยาวชนคนค้นธรรม" ณ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 70 คน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงร่วมกับเทศบาลตำบลภูเวียงและหน่วยงานในเขต
เทศบาลภูเวียง จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2554 ขึ้น
โดยทอดถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม วัดศรีภูเวียง และ
วัดโพธิ์ไชย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
วันที่ 11 กรกฎาคม2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงร่วมกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง
จัดกิจกรรม"คาราวานเสริมสร้างเด็ก" ตามโครงการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย
ต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ปกครองกับครูและโรงเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2554
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป.ขก.5
ประกอบด้วยกิจกรรมเดินสวนสนามและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โดยมีนายบัณฑิต พันธุ์ปัทมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธ
....คลิ๊ก.ดูภาพกิจกรรม..
วันที่ 24 มิถุนายน 2554  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดขึ้น
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง โดยมีนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมประกอบด้วย
การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย และ
กิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละระดับชั้น... ดูภาพกิจกรรม..
วันที่ 16 มิถุนายน 2554
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง โดยมีนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2554 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมศูนย์อนุบาลภูเวียง
จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในรูปแบบค่ายธรรมะนักเรียน
ณ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม และโรงเรียนอนุบาลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ตรวจเยื่ยม
ประเมินโรงเรียนอนุบาลภูเวียง และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก
รอบสาม จาก สมศ.
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงเข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
Open Approach ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงร่วมกับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง จัดกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554
ให้กับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายภูเวียง โดยวิทยากรจาก สพป.ขก.5
วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 
คณะครูระดับชั้น ป.3 และ ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง เข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
ภูเวียง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดขึ้น
วันที่ 27 เมษายน 2554
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร 1 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงทุกคน (ระดับชั้นอนุบาล1 - ป.6)
....ภาพกิจกรรม...
วันที่ 21 เมษายน 2554
คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการ
ประเมินภายนอก โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลภูเวียง
วันที่ 12 เมษายน 2554
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงร่วมกับเทศบาลตำบลภูเวียงและหน่วยงานราชการต่างๆ
จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 อำเภอภูเวียง โดยมีกิจกรรม
ขบวนแห่เทพีสงกรานต์ และการแข่งขันกิจกรรมพื้นบ้านต่างๆ มากมาย
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเน้นจิตสาธารณะ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 152 คน ณ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
โดยมีนางสาวศุภนันท์ พิมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียงให้เกียรติ
เป็นประธานพิธีเปิด
วันที่ 13-14 มกราคม 2554
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ขึ้น
ณ สนามโรงเรียนอนุบาลภูเวียง โดยมี ท่าน ส.จ.วิภา เรืองประเสริฐกุล ให้เกียรติ
เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้...
วันที่ 29-30 ธันวาคม 2553
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมค่ายวิชาการระดับประถมศึกษา ตามนโยบาย
เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง โดยมี น.ส.ศุภนันท์ พิมดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียงเป็นประธานพิธีเปิด
วันที่ 28 ธันวาคม 2553
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมค่ายวิชาการระดับปฐมวัย ตามนโยบายเรียนฟรี
เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 และ 2
ณ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง โดยมี น.ส.ศุภนันท์ พิมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลภูเวียงเป็นประธานพิธีเปิด
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู กรรมการดำเนินการจัด
กิจกรรมและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2553 ณ
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันในครั้งนี้
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553  
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2553 ร่วมกับ
เทศบาลตำบลภูเวียงและหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง กิจกรรม
ประกอบด้วยการเดินแห่กระทง การแสดงกิจกรรมบนเวที่ของนักเรียนจากโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต่างๆ มากมาย
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม-เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2553 ขึ้น
โดยร่วมกับเทศบาลตำบลภูเวียง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในอำเภอภูเวียง
โดยโรงเรียนอนุบาลภูเวียงได้ทำการทอดถวายเทียนพรรษา
ณ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ...ดูภาพประกอบ....คลิ๊กที่นี้
วันที่ 25 มิถุนายน 2553
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2553  ขึ้น  ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
โดยมีนายบัณฑิต พันธุ์ปัทมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
การเดินรณรงคต่อต้านยาเสพติดและ การแสดงบนเวทีของนักเรียนทุกระดับชั้น
  (รายละเอียดเพิ่มเติม) ....คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานพืธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง เจ้าภาพร่วมการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2553 ขึ้น  ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
โดยมีนายบัณฑิต พันธุ์ปัทมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
ห้เกียรติเป็นประธานในพิธี รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยการเดินสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือ
  
วันที่ 4 พฤษภาคม 2553
 
 โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ น.ส.ศุภนันท์ พิมดี
และครูใหม่ นางกรรณิการ์ วงษ์คำด้วง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยมีคณะครู
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงและคณะครูโรงเรียนภูผาม่าน(ร.ร.เดิมของ รอง ผอ.คนใหม่)
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น...โรงเรียนอนุบาลภูเวียงยินดีต้อนรับคุณครูทั้งสองท่าน
ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2553
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2552
และร่วมวางแผน พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 2553
ของโรงเรียนอนุบาลภูเวียง ให้ดำเนินการไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
วันที่ 12 พฤษภาคม 2553
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2552
และร่วมวางแผน พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 2553
ของโรงเรียนอนุบาลภูเวียง ให้ดำเนินการไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2553
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ตามแผน
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง และนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายคุณธรรมชั้นนำศูนย์อนุบาลภูเวียงจำนวน 9 โรงเรียนเข้าร่วมด้วย
วันที่ 24- 25 ธันวาคม 2552
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 - 6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ
และเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์วันเอดส์โลก
(1 ธ.ค 52) และวันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว โดยมีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน.
วันที่ 23 ตุลาคม 2552
  
คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (วันปิยะมหาราช)
ณ หน้าอำเภอภูเวียง
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2552
  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลภูเวียงไปทัศนศึกษา
ตามโครงการ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภายในจังหวัดขอนแก่น
และนครราชสีมา
วันที่ 24 กันยายน 2552
  งานแสดงมุทิตาจิต คุณครูอรุณรัศมี บาลธนะจักร ที่ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
ภายในงานมีคณะครู ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงมุทิตาจิต อย่างมากมาย.
วันที่ 22 กันยายน 2552
 
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นนำสู่ระบบคู่ประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้
(PAIR-PLA)
วันที่ 31 สิงหาคม 2552
 
คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ มาศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
ภูเวียง...
วันที่ 28 สิงหาคม 2552
 
คณะกรรมการประเมินทบทวนคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2552
 
คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน (เฉพาะการพัฒนา
หลักสูตร) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียน
อนุบาลภูเวียง จัดอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ู้แบบ Backward Design ณ ห้องปฏิบัติการ อเนกประสงค์โรงเรียน
อนุบาลภูเวียง
วันที่ 14 สิงหาคม 2552
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงได้จัดประชุมผู้ปกครองภายในชั้นเรียน (Classroom Meeting )
เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน และสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปีการศึกษา 2552
เป็นปีแห่งการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน
วันที่ 12 สิงหาคม 2552
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการบัณฑิต พันธุ์ปัทมา
และท่านรองผู้อำนวยการนิพนธ์ พาลี ได้พาคณะคุณครูร่วมทำพิธีวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลภูเวียง จ.ขอนแก่น
วันที่ 11 สิงหาคม 2552
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักพระคุณ
ของคุณแม่ และเป็นการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออก
ของเด็กในการทำกิจกรรม
วันที่ 6 สิงหาคม 2552
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ บัณฑิต พันธุ์ปัทมา
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 4 สิงหาคม 2552
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียงมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดวาด ภาพระบายสี อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา
วันที่ 3 สิงหาคม 2552
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียงมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง"เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี " ผู้ได้รับรางวัลคือ
เด็กหญิงทิพากร จันทะสอน ซึ่งกำลังเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลภูเวียง และศูนย์เด็กปฐมวัยในศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ร่วมด้วย ศูนย์เด็กปฐมวัยในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ร่วมกันจัดงานคาราวานเสริมสร้างเด็กขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
มีศักยภาพอย่างเต็มที่ และสมบูรณ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2552
บริษัท ดูเม็กประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ และสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ให้กับเด็กชั้น อนุบาล โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ภายในงานแจกผลิตภัณฑ์มากมาย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2552
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงและคณะ ส่งผู้อำนวยการบังอร เครือสุคนธ์ เข้ารับตำแหน่งใหม่
ที่โรงเรียนบ้านโคกไร่
วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดขบวนงานพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2552 ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง และโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม พร้อมกับคณะเทศบาลตำบลภูเวียง และสำนักงานอำเภอภูเวียง ฯลฯ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงจัดขบวนเดินสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ เนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง โดยการนำของผู้อำนวยการบัณฑิต พันธุ์ปัทมา ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับเด็กที่เข้าแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552
วันที่ 11 มิถุนายน 2552
     โรงเรียนอนุบาลภูเวียงได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
วันที่ 9 มิถุนายน 2552
     โรงเรียนอนุบาลภูเวียงได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาและอื่น ๆ ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
วันที่ 5 มิถุนายน 2552
          
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงได้ร่วมกันจัดทำโครงการส้วมสุขสันต์ โดยการนำของท่านผู้บริหาร และคณะครูทุกท่าน ได้รวมพลังนักเรียนทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำ อ่างล้างหน้า และบริเวณอื่น ๆ โดยรอบ และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อโครงการ
วันที่ 16-18 มีนาคม 2552
   
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร่วมจัดงานอบรมปฏิบัติการเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนแกนนำ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
   
โรงเรียนอนุบาลภูเวียงพร้อมคณะครู จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2551
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552
 
 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมขบวนแห่พระเวชสันดร บุญมหาชาติในวันมาฆบูชา ณ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
  
 เจ้าหน้าที่อัคคีภัยของเทศบาลภูเวียง ให้การอบรมเรื่องอัคคีภัยเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติเมื่อเกิดเหตฉุกเฉินได้ ณ หอประชุมุโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
 กลับหน้าหลัก