โครงการเด็กรักผักโรงเรียนอนุบาลภูเวียง

หลักการและเหตุผล

          เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ในปัจจุบันเด็กในวัยก่อนเรียนและในวัยเรียนอยู่ในภาวะความเสี่ยงทางด้านสุขภาพอย่างน่าเป็นห่วง ทั้งนี้เนื่องจากเด็กต้องบริโภคอาหารพืชผัก และผลไม้ที่ไม่ปลอดภัย ทำให้มีการสะสมสารพิษภายในร่างกายเป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรคชนิดต่าง ๆ ได้ ปัญหาภาวะทุพโภชนาการและการเจ็บป่วยโดยไม่จำเป็นและปัญหาอื่น ๆ ในบริบทของสังคมไทย ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นการบั่นทอนทรัพยากรมนุษย์ระยะยาว แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะความเสี่ยงด้านสุขภาพต้องให้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่กระตุ้นให้เด็กเยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพสามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นการสร้างมาตรการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมกิจกรรมทางสุขภาพที่มีความหลากหลายวิธีควบคู่กันไป จะช่วยสร้างโอกาสให้สุขภาพเด็กไทยได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย

          โรงเรียนอนุบาลภูเวียงเห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียน ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 – 6 ทำกิจกรรมปลูกผักมาเป็นเวลา 2 ปี ได้รับความสนใจจากนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมเป็นอย่างมาก แต่โรงเรียนยังขาดองค์ความรู้ทางเกษตรอินทรีย์ และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ครูและนักเรียนดังเช่น ระบบน้ำ เมล็ดพันธุ์พืชผัก เทคนิคการทำปุ๋ยชีวภาพ แปลงสาธิตที่สะดวกง่ายต่อการจัดการแปลงของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อดำเนินการ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักและสามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน
          2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การขับไล่แมลง ฮอร์โมนพืช และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
          3. เพื่อปลูกฝังทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีของเด็กนักเรียนต่ออาชีพเกษตรกรรมและวิถีชีวิตแบบไทย
          4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหาร และวิธีการประกอบอาหารที่ปลอดภัย
          5. เพื่อปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

เป้าหมาย
           ด้านปริมาณ

          1. มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 1,200 คน
          2. มีครูและผู้ปกครองเข้าร่วม 30 คน

ด้านคุณภาพ

          ผู้ร่วมโครงการทุกคนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ รู้จักปลูกผักไว้บริโภคเอง ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ และบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ รักและภาคภูมิใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีไทย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
           นายจุมพล สวัสดิ์มูล

ระยะเวลาดำเนินการ
           สิงหาคม 2548 – 30 กันยายน 2549

งบประมาณ           105,150 บาท

สถานที่           แปลงเกษตรโรงเรียนอนุบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่จะดำเนินการ           ระยะที่ 1 ( สิงหาคม 2548 – 30 กันยายน 2548)

ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

1

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ

ส . ค . 2548

2,000

2

การจัดทำแปลงสาธิต

ต . ค . 2548

21,710

3

การปรับปรุงระบบน้ำแบบสปริงเกอร์

ส . ค .- ก . ย . 2548

17,240

รวมเป็นเงิน       สี่หมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

40,950

  กิจกรรมที่จะดำเนินการ ระยะที่ 2 ( ตุลาคม 2548 – ธันวาคม 2548)

ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

1

การอบรมครูและแกนนำนักเรียนการทำปุ๋ยอินทรีย์

ต . ค . 2548

7,300

2

การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก และพันธุ์ผักพื้นบ้านอีสาน

ต . ค . 2548

8,000

3

วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ต . ค .2548- ม . ค .2549

6,900

4

การศึกษาดูงานแปลงผักของคณะครูและนักเรียน

ม . ค . 2549

12,500

5

แสดงละคร - โต้วาที - การปรุงอาหารอีสาน - นิทรรศการ

ธ . ค .2548– ม . ค .2549

20,000

6

การติดตามประเมินผลและรายงานสรุป

ก . ย .2548- ม . ค .2549

9,500

รวมเป็นเงิน     หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน

64,200


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. นักเรียนสามารถปลูกผักไว้บริโภคเองได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
          2. นักเรียนสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักพืช สารขับไล่แมลง และฮอร์โมนพืชได้เอง และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ปกครองได้
          3. นักเรียนมีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการดำเนินชีวิตวิถีไทย
          4. นักเรียนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร พืชผักที่ปลอดภัยไว้บริโภค
          5. ครูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์

                                                              กลับหน้าหลัก