ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมลูกเสือไทย  
…………………………

ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือ พระมหาธีรราชเจ้า ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อครั้ง พระองค์ท่านทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ทรงเห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือ อันเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับเยาวชน จึงได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกลูกเสือโลก ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับที่ 3
เมื่อเสด็จกลับ ได้นำความรู้ จัดตั้งกองลูกเสือป่าขึ้น โดยได้เป็น ผู้บังคับบัญชาเอง และต่อมาได้ทรงประกาศเป็นวันสถาปนาลูกเสือครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454
และในวันนี้ ลูกเสือทุกเหล่า ทุกกลุ่ม ทุกกอง ทั่วประเทศ รวมทั้งกลุ่มลูกเสือโรงเรียนอนุบาลภูเวียง ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ผู้กำเนิดลูกเสือไทยตลอดไป

********************

แนวปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2552
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
…………………………………………..

08.20 น.      เข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง
09.00 น.      วงดุริยางค์ กองลูกเสือ – เนตรนารี ตั้งแถวที่สนามใหญ่
09.10 น.      ผู้อำนวยการกองลูกเสือ รองผู้อำนวยการกองลูกเสือ และผู้ติดตาม
                เข้าประจำที่ (ผู้บังคับบัญชาขบวนสวนสนามสั่ง, ลูกเสือ-เนตรนารี…ตรง
                ทำความเคารพผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลภูเวียง
                “ตรงหน้า – ระวัง ” “วันทยา - วุธ”
               - ลูกเสือ – เนตรนารี ที่ไม่มีไม้พลอง ท่าตรง
               - ลูกเสือ – เนตรนารี ที่มีไม้พลอง ท่าวันทยาวุธ
               - ลูกเสือ – เนตรนารี ที่ถือธง ท่าธง (โรยธง)
               - ผู้บังคับบัญชา ท่าวันทยาหัตถ์
09.30 น.      ผู้อำนวยการกองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อ่านประวัติ
               ความเป็นมาของกิจกรรมลูกเสือไทย และให้โอวาท
10.00 น.        พิธีรับลูกเสือใหม่
10.20 น.        รองผู้อำนวยการกองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
                 นำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณตน (ลูกเสือสำรอง – ลูกเสือสามัญ)
                 (ผู้กำกับ สั่ง “กอง ตรง…….แสดงรหัส” )
                     ** ลูกเสือสำรอง…ข้าสัญญาว่า…
               ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
               ข้อ 2 ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

                     ** ลูกเสือสามัญ…ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า…
               ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
               ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
               ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
10.30 น.       สวนสนาม ลูกเสือเตรียมสวนสนาม…
                (ผู้บังคับขบวน) สั่งเตรียมสวนสนาม… “แบก – อาวุธ , หน้า – เดิน ”
                  ลำดับขบวน
                ลำดับที่ 1 ผู้กำกับฯ และ ลูกเสือฯ ป.2
                ลำดับที่ 2 ผู้กำกับฯ และ ลูกเสือฯ ป.3
                ลำดับที่ 3 ผู้กำกับฯ และ ลูกเสือฯ ป.4
                ลำดับที่ 4 ผู้กำกับฯ และ ลูกเสือฯ ป.5
                ลำดับที่ 5 ผู้กำกับฯ และ ลูกเสือฯ ป.6
                หมายเหตุ : ผู้กำกับนำหน้าลูกเสือ – เนตรนารี จัดแถวเรียงสี่

                ธงที่ 1 (สีเหลือง) ระวัง
                ธงที่ 2 (สีแดง) แลขวา – ทำ
                ธงที่ 3 (สีเขียว) เลิกทำความเคารพ
11.00 น.       ลูกเสือ – เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ ตามเขตรับผิดชอบ

เสร็จพิธี


กลับหน้าหลัก